Back
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು

 

Sl.No Post Name Link for Online Application
1 ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಹುದ್ದೆ - ADPC / DIEC Apply here
2 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಹುದ್ದೆ - TA(Agriculture / Forestry) Apply here
3 ತಾಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕರು ಹುದ್ದೆ- TC Apply here
4 ತಾಲೂಕು ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಹುದ್ದೆ - TIEC Apply here
5 ತಾಲೂಕ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆ - TMIS Apply here
6 ತಾಲೂಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆ - TA (Civil) Apply here
7 ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆ - DEO Apply here
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS