Back
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಧಾರವಾಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 0836-2447542 ceo.dwd@gmail.com
2  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 0836-2742221 dszpdharwad@gmail.com
3  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2747274 caozpdharwad@gmail.com
4  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2747062 cpodwdzp@gmail.com
5  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) 0836-2742438 projectdirector14@gmail.com
6  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 0836-2448481  
7  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು-1 0836-2747274  
8  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು-2  0836-2747274  
9  ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿ 0836-2747062   
10  ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ(ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) 0836-2747062  
11  ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ) 0836-2742438  
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS